2019-2020 ပညာသင်နှစ်အတွက် နိုင်ငံတော်ပညာသင်ထောက်ပံကြေးရရှိသူ( ပူးတွဲစာရင်းပါ )ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူ များ ငွေစာရင်းဌာနတွင်လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ နိုင်ငံတော်ပညာသင် ထောက်ပံကြေးရရှိထားသော ဒုတိယနှစ် နှင့် အထက် ကျောင်းသား/သူ သူများလည်း လာရောက် ထုတ်ယူကြပါရန်။ မှတ်ချက်။ ကျောင်းသားကတ်မိတ္တူနှင့် ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ ယူဆောင်ခဲ့ကြပါရန်။

#နိုင်ငံတော်ပညာသင်ထောက်ပံကြေးလျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင် ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာအား အောက်ပါ link မှ download ရယူပြီး ​လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ https://tumonywaedumm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arkarsoemaung_tumonywa_edu_mm/Es3JTKshpN5DjRBNi8XjOD4Beu-Wx0NBwKPA6-2BhYn7Ig?e=ZG4V0l