#နိုင်ငံတော်ပညာသင်ထောက်ပံကြေးလျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင် ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာအား အောက်ပါ link မှ download ရယူပြီး ​လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ https://tumonywaedumm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arkarsoemaung_tumonywa_edu_mm/Es3JTKshpN5DjRBNi8XjOD4Beu-Wx0NBwKPA6-2BhYn7Ig?e=ZG4V0l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *