2019-2020 ပညာသင်နှစ်အတွက် နိုင်ငံတော်ပညာသင်ထောက်ပံကြေးရရှိသူ( ပူးတွဲစာရင်းပါ )ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူ များ ငွေစာရင်းဌာနတွင်လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ နိုင်ငံတော်ပညာသင် ထောက်ပံကြေးရရှိထားသော ဒုတိယနှစ် နှင့် အထက် ကျောင်းသား/သူ သူများလည်း လာရောက် ထုတ်ယူကြပါရန်။ မှတ်ချက်။ ကျောင်းသားကတ်မိတ္တူနှင့် ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ ယူဆောင်ခဲ့ကြပါရန်။

2 thoughts on “2019-2020 ပညာသင်နှစ်အတွက် နိုင်ငံတော်ပညာသင်ထောက်ပံကြေးရရှိသူ( ပူးတွဲစာရင်းပါ )ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူ များ ငွေစာရင်းဌာနတွင်လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ နိုင်ငံတော်ပညာသင် ထောက်ပံကြေးရရှိထားသော ဒုတိယနှစ် နှင့် အထက် ကျောင်းသား/သူ သူများလည်း လာရောက် ထုတ်ယူကြပါရန်။ မှတ်ချက်။ ကျောင်းသားကတ်မိတ္တူနှင့် ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ ယူဆောင်ခဲ့ကြပါရန်။”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *