သင်တန်းနှစ်အလိုက်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူအင်အား

စဉ်ဘာသာရပ်B.E
ပထမနှစ်
B.E
ဒုတိယနှစ်
B.E
တတိယနှစ်
B.E
ပဉ္စမနှစ်
B.E
ဆဌမနှစ်
စုစုပေါင်း 
Civil
EC
EP
Mech;
IT
MC
Textile