လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

မျှော်မှန်းချက်

 နိုင်ငံသားတို့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အရည်အချင်းနှင့် အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများမွေးထုတ်‌ပေးရန်။

လုပ်ငန်း တာဝန်

၁။လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား အရည်သွေး မြင့်မား သည့် ပညာရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးရန်။

၂။ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သော အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးရန်။

ဆရာ ဆရာမ အင်အား

အမွာစကား

It needs for all of my students to be proficient engineers with great effort.  

Don’t hesitate to study anywhere and anytime with  new normal life.

Keep in touch with the Department.